content-head

Privacy beleid Autorijschool Soepel door de bocht.

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Soepel door de bocht verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Soepel door de bocht, geef je door ondertekening van onderhavig privacybeleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Soepel door de bocht in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Autorijschool Soepel door de bocht

Sint Victor 6

5571 RM Bergeijk

0031-651978385

KvK: 17239851.

 

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Soepel door de bocht is bereikbaar via [info@soepeldoordebocht.nl of tel: 0031-651978385).

2. Welke gegevens verwerkt Soepel door de bocht, voor welk doel

2.1  In het kader van jouw rijopleiding worden de volgende noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de rijopleiding:

Algemene persoonsgegevens:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) adresgegevens
 3. d) telefoonnummer
 4. e) e-mailadres
 5. f) BSN-nummer
 6. g) leerling/kandidaat nummer
 7. h) geboorteplaats
 8. i) geboortedatum
 9. j) Aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

Bijzondere persoonsgegevens:

 1. k) gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.
 2. l) gegevens omtrent gezondheid
 3. m) aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

2.2     Soepel door de bocht verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane rijlesovereenkomst, je voortgang van de rijopleiding zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart.
 2. Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met naam rijschool.

 

 1. Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/LinkedIn-pagina. Soepel door de bocht plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Soepel door de bocht een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina ter promotie.

 

 1. Soepel door de bocht kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om - voor het plaatsvinden van de eerste rijles - een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Gezondheids verklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Soepel door de bocht deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur en andere weggebruikers te waarborgen.

 

2.3     Soepel door de bocht kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijn(en)

3.1     Soepel door de bocht verwerkt en bewaart de aan Soepel door de bocht verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je rijopleiding tot maximaal een jaar na afronding van de rijopleiding. Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Soepel door de bocht, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Soepel door de bocht passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Soepel door de bochtl gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Soepel door de bocht. Met de verwerkers heeft Soepel door de bocht dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via (info@soepeldoordebocht.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Soepel door de bocht zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met (info@soepeldoordebocht.nl). Soepel door de bocht zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Soepel door de bocht je hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Soepel door de bocht je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met (info@soepeldoordebocht.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie (info@soepeldoordebocht.nl).

 

6. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Soepel door de bocht, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Soepel door de bocht bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.

strijp1

Autorijschool Soepel Door De Bocht
Frans Sarton
Sint Victor 6
5571 RM Bergeijk
06-51978385
info@soepeldoordebocht.nl
KvKnummer: 17239851

Contact opnemen